Voorstelling

Werking van het Grondwettelijk Hof

1. Rechtsprekende functie

        In beginsel wordt een zaak door het Hof behandeld met een zetel van zeven rechters. Een meer uitgebreide (tien of twaalf) of beperktere (drie) samenstelling is echter ook mogelijk.

        Op 1 september van elk jaar (bij het wisselen van het voorzitterschap) worden de zetels van het Hof bepaald. Normaliter worden de zaken behandeld door zetels van zeven rechters, bestaande uit de twee voorzitters die in alle zaken zetelen en vijf rechters die worden aangewezen volgens een complex beurtrolsysteem dat door de bijzondere wetgever is vastgesteld. Dat systeem waarborgt dat in elke zetel minstens drie rechters van elke taalgroep zetelen en dat er steeds minstens twee rechters - gewezen parlementsleden en twee rechters benoemd op grond van hun juridische kwalificaties, zetelen. In de gewone samenstelling met zeven rechters wordt beslist bij gewone meerderheid van stemmen.

       De voorzitters kunnen evenwel beslissen een zaak voor te leggen aan het Grondwettelijk Hof in voltallige zitting. Zij kunnen daartoe, elk afzonderlijk, beslissen wanneer zij het nodig oordelen. Zij zijn daartoe eveneens verplicht wanneer twee rechters van de (gewone) zetel van zeven rechters erom verzoeken. Het Hof kan in voltallige zitting slechts uitspraak doen voor zover er ten minste tien rechters en in ieder geval evenveel Nederlandstalige als Franstalige rechters aanwezig zijn. Wanneer het Hof uitspraak doet in voltallige zitting, is bij staking van stemmen de stem van de voorzitter in functie beslissend.

       In elke zaak worden, volgens een door de bijzondere wetgever bepaald systeem, één Nederlandstalige rechter en één Franstalige rechter aangewezen als rechter-verslaggever. Samen met hun referendarissen staan zij in voor de voorbereiding van de zaak.

       In het kader van een filterprocedure, die niet van toepassing is inzake de organisatie van gewestelijke volksraadplegingen, kunnen zaken die klaarblijkelijk niet tot de bevoegdheid van het Hof behoren of klaarblijkelijk niet ontvankelijk zijn, worden behandeld door een « beperkte kamer », bestaande uit de voorzitter en de twee rechters-verslaggevers.

2. Administratieve organisatie

       Over administratieve aangelegenheden beraadslaagt het Grondwettelijk Hof doorgaans in voltallige zitting. De bijzondere wet vermeldt de administratieve aangelegenheden waarover het Hof in ieder geval in voltallige zitting dient te beslissen. De administratieve vergaderingen worden geleid door de voorzitter in functie.

        Het Grondwettelijk Hof beschikt ook over eigen personeel. De personeelsformatie en het taalkader worden door het Hof vastgesteld, met inachtneming van de taalpariteit per niveau, en goedgekeurd bij koninklijk besluit. Het Hof benoemt en ontslaat de leden van het personeel.

        De bevoegdheid om te beslissen over de opdrachten, de verhindering, de vervanging, de afwezigheid, het verlof en de vakantie van de leden van het administratief personeel kan geheel of ten dele worden opgedragen aan een personeelscommissie, bestaande uit de twee voorzitters en twee rechters van elke taalgroep, door het Hof aangewezen voor een hernieuwbare termijn van vier jaar.

        De kredieten die voor de werking van het Grondwettelijk Hof nodig zijn worden elk jaar vastgesteld als dotatie in de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Rijk.


Laatst bijgewerkt op 1 augustus 2014.