Vacatures

 

 

Organisatie van een vergelijkend examen met het oog op de samenstelling van een wervingsreserve voor het ambt van Nederlandstalig referendaris

I. Het Grondwettelijk Hof zal, overeenkomstig de artikelen 35 en volgende van de bijzondere wet van 6 januari 1989, een vergelijkend examen organiseren met het oog op de samenstelling van een wervingsreserve voor het ambt van Nederlandstalig referendaris voor kandidaten (m/v) die houder zijn van een Nederlandstalig diploma van doctor, licentiaat of master in de rechten.

II. Het vergelijkend examen bestaat uit :

1. Twee schriftelijke proeven :
a) een uiteenzetting over een probleem van grondwettelijk recht;
b) de redactie van een ontwerp van arrest van het Grondwettelijk Hof.

2. Een mondelinge proef betreffende :
a) de proeven bedoeld onder 1, a en b;
b) de wetten inzake de institutionele hervormingen en op het Grondwettelijk Hof;
c) fundamentele rechtsvragen.

Enkel de kandidaten die 60 pct. van de punten hebben behaald in elke schriftelijke proef worden tot de mondelinge proef toegelaten.
De kandidaten moeten 60 pct. van de punten behalen over het geheel van de schriftelijke en mondelinge proeven.
Zij zullen zich mogen bedienen van de gebruikelijke, niet-geannoteerde wetboeken, inclusief de wetboeken betreffende de constitutionele en administratieve wetten.

III. De aanvragen tot deelneming dienen bij uiterlijk op 6 februari 2014 ter post aangetekende brief te worden gericht aan de griffier van het Grondwettelijk Hof, Koningsplein 7, 1000 Brussel.
Bij zijn aanvraag voegt de kandidaat een kopie van zijn diploma van doctor, licentiaat of master in de rechten.

IV. Vooraleer te worden aangeworven als referendaris, zal de kandidaat het bewijs moeten leveren van een voldoende kennis van het Frans voor een examenjury samengesteld door SELOR.
De kandidaten zullen persoonlijk worden verwittigd van de datum van de examens. Op het ogenblik van de toelating tot de stage moet voldaan zijn aan de leeftijdsvoorwaarde van 25 jaar.