Vacatures

 

 

Examen met het oog op de samenstelling van een wervingsreserve
van adjunct-secretarissen (M/V)

Het Grondwettelijk Hof zal eerlang een vergelijkend examen organiseren met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een wervingsreserve van adjunct-secretarissen (M/V).

I. Inhoud van de functie
De adjunct-secretarissen verlenen administratieve bijstand aan de rechters en aan de verschillende diensten met het oog op de behandeling van de  dossiers die aan het Grondwettelijk Hof worden voorgelegd.

II. Toelatingsvereisten
De kandidaten moeten :
1° burger zijn van een Staat van de Europese Economische Ruimte;
2° van goed zedelijk gedrag zijn;
3° de burgerlijke en politieke rechten genieten;
4° hun woonplaats in België  hebben;
5° houder zijn van een in  het Nederlands gesteld gehomologeerd getuigschrift van hoger secundair onderwijs dat toegang verleent tot de ambten van niveau C van de hiërarchie van het Rijkspersoneel.

III. Selectie en programma van het vergelijkend examen
1. Schriftelijk gedeelte van het vergelijkend examen
Het schriftelijke gedeelte van het vergelijkend examen, dat gedeeltelijk zal worden gehouden op een pc met tekstverwerker MS Word 2010 onder Windows, omvat de volgende onderdelen :
a) typen, gedurende twintig minuten, van een dictee van tekstfragmenten uit documenten van het Grondwettelijk Hof;
b) redactie op pc van brieven en documenten op basis van een dossier dat documenten en modellen van documenten van het Grondwettelijk Hof bevat;
c) het verbeteren van een tekst waarin fouten staan.
Voor dit gedeelte, dat op 100 punten staat, dient de kandidaat ten minste 50 punten te behalen.

2. Mondeling gedeelte van het vergelijkend examen
Het mondeling gedeelte van het vergelijkend examen bestaat in een onderhoud over algemene onderwerpen en over het schriftelijke deel. In dit gedeelte wordt in het bijzonder gepeild naar de geschiktheid van de kandidaat om de functie uit  te oefenen, naar diens kennis over de bevoegdheid en de werking van het Grondwettelijk Hof en naar diens motivatie en belangstelling voor het algemene werkkader en de inhoud van de functie.
Voor dit gedeelte, dat op 100 punten staat, dient de kandidaat ten minste 50 punten te behalen.

Om geslaagd te zijn moeten de kandidaten over het gehele examen 60 % van de punten behalen.

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan een voorselectie worden georganiseerd.

De wervingsreserve is vijf jaar geldig vanaf het afsluiten van het proces-verbaal.

IV. Wedde – loopbaan
De brutojaarwedde bij het begin van de loopbaan bedraagt, tegen de huidige liquidatiecoëfficiënt, 30.147,00 EUR tot 33.548,20 EUR, volgens de leeftijd van de kandidaat bij de indiensttreding.
De aanwerving geschiedt op proef voor zes maanden. Na de stageperiode kan een benoeming in vast verband plaatsvinden indien de stage met succes werd beëindigd en de kandidaat medisch geschikt is bevonden om de functie uit te oefenen.
De adjunct-secretaris kan in de vlakke loopbaan worden bevorderd tot secretaris na 6 jaar dienst en tot eerste secretaris na 12 jaar dienst.
De maximum brutowedde op het einde van de loopbaan bedraagt 49.781,20 EUR per jaar, tegen de huidige liquidatiecoëfficiënt.

V. Inschrijving
De sollicitatiebrieven met een kopie van het studiegetuigschrift en een curriculum vitae moeten schriftelijk en uiterlijk op 21 november 2011 worden gericht aan de griffier van het Grondwettelijk Hof, Koningsplein 7, 1000 Brussel.