Vacatures

Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een wervingsreserve van Nederlandstalige secretarissen (M/V)


Het Arbitragehof zal eerlang een vergelijkend examen organiseren met het oog op de aanwerving van een Nederlandstalige secretaris en de samenstelling van een wervingsreserve. Die reserve blijft gedurende drie jaar geldig.

I. Toelatingsvereisten

De kandidaten moeten:

1) burger van de Europese Unie zijn;
2) van onberispelijk gedrag zijn;
3)de burgerlijke en politieke rechten genieten;
4) houder zijn van een in het Nederlands gesteld gehomologeerd getuigschrift van hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld getuigschrift;
5) de lichamelijke geschiktheid bezitten.

II. Examenprogramma

1. Schriftelijk gedeelte

Test waaruit vertrouwdheid met PC en tekstverwerking (WORD) moet blijken.

Vereist aantal punten : 12/20.

2. Mondeling gedeelte

Interview m.b.t. de algemene kennis van de kandidaat en over de beginselen van de bevoegdheden en de werking van het Arbitragehof.

Vereist aantal punten : 12/20.

III. Wedde – loopbaan

De bruto jaarwedde bij het begin van de loopbaan bedraagt, tegen de huidige liquidatiecoëfficiënt, 23.190 EUR tot 25.909 EUR, volgens de leeftijd van de kandidaat bij de indiensttreding.

De aanwerving geschiedt op proef voor zes maanden. Na de proeftijd kan een benoeming in vast verband plaatsvinden indien de proeftijd met succes werd beëindigd.

De secretaris kan in de vlakke loopbaan worden bevorderd tot eerste secretaris na 6 jaar dienst.

IV. Inschrijving

De sollicitatiebrieven met een kopie van het getuigschrift en een curriculum vitae moeten schriftelijk en uiterlijk op 31 mei 2003, worden gericht aan de griffier van het Arbitragehof, Koningsplein 7, 1000 Brussel.

 

Terug