Vacatures

Vergelijkend examen voor referendarissen


    I. Het Arbitragehof zal, overeenkomstig de artikelen 35 en volgende van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, een vergelijkend examen organiseren met het oog op de aanwerving van een Nederlandstalige en twee Franstalige referendarissen en de samenstelling van een wervingsreserve voor kandidaten (M/V) die houder zijn van een Nederlandstalig diploma respectievelijk Franstalig diploma van doctor of licentiaat in de rechten.

    Regelmatig ingeschreven studenten in het derde jaar van de licentie in de rechten mogen eveneens hun aanvraag tot deelneming aan het vergelijkend examen indienen.

    II. Het vergelijkend examen bestaat uit :

    1. Twee schriftelijke proeven :

    a) een uiteenzetting over een probleem van grondwettelijk recht;

    b) een commentaar over een arrest van het Arbitragehof.

    2. Een mondelinge proef betreffende :

    a) de proeven bedoeld onder 1, a en b;

    b) de wetten inzake de institutionele hervormingen en op het Arbitragehof;

    c) fundamentele rechtsvragen.

    Enkel de kandidaten die 60 pct. van de punten hebben behaald in elke schriftelijke proef worden tot de mondelinge proef toegelaten.

    De kandidaten moeten 60 pct. van de punten behalen over het geheel van de schriftelijke en mondelinge proeven.

    Zij zullen zich mogen bedienen van de gebruikelijke wetboeken, inclusief de wetboeken betreffende de politieke en administratieve wetten.

    III. De aanvragen tot deelneming dienen uiterlijk op 15 juni 2003 bij ter post aangetekend schrijven te worden gericht aan de griffier van het Arbitragehof, Koningsplein 7, 1000 Brussel.

    Bij zijn aanvraag voegt de kandidaat een voor eensluidend verklaarde kopie van zijn diploma van doctor of licentiaat in de rechten of een bewijs van zijn regelmatige inschrijving in het derde jaar van de licentie in de rechten.

    De kandidaten bedoeld in punt I, tweede alinea, van onderhavig bericht moeten, uiterlijk op de dag van de schriftelijke proeven, aan de griffier van het Hof een bewijs bezorgen dat zij geslaagd zijn voor de examens tot het behalen van de academische graad van licentiaat in de rechten.

    De kandidaten zullen persoonlijk worden verwittigd van de datum van de examens. De schriftelijke proeven zijn gepland op 14 juli 2003.

    IV. Vooraleer te worden aangeworven als referendaris, zal de kandidaat het bewijs moeten leveren van een voldoende kennis van de tweede landstaal voor een examenjury samengesteld door SELOR.

    Op het ogenblik van de toelating tot de stage moet voldaan zijn aan de leeftijdsvoorwaarde van 25 jaar.

 

Terug