Vacatures

Vacature van griffier


       De plaats van griffier van de Nederlandse taalrol van het Grondwettelijk Hof is vacant.

        De benoemingsvoorwaarden, bepaald in artikel 41 van de bijzondere wet van 6 januari 1989,
zijn :

1°    volle dertig jaar oud zijn;
2°    geslaagd zijn voor een van de volgende examens :
        a)  het vergelijkend examen van referendaris bij het Arbitragehof (thans Grondwettelijk Hof);
        b)  het vergelijkend examen van referendaris bij het Hof van Cassatie;
        c)  het vergelijkend examen van adjunct-auditeur of adjunct-referendaris bij de Raad van State;
        d) het bij artikel 259bis van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven examen inzake              beroepsbekwaamheid;
        e) het vergelijkend toelatingsexamen voor de gerechtelijke stage bedoeld in artikel 259quater              van het Gerechtelijk Wetboek;
        f)  het examen voor de wervingsgraad van niveau 1, kwalificatie "jurist" voor de besturen van de             federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten en voor de instellingen van             openbaar nut die ervan afhangen evenals voor de diensten van het Arbitragehof (thans             Grondwettelijk Hof);
        g) het examen voor de wervingsgraad van attaché, kwalificatie "jurist" voor de Wetgevende              Kamers en de Gemeenschaps en Gewestparlementen; 
3°    een nuttige ervaring van ten minste twee jaar hebben.

        Bovendien dient de kandidaat, die aan de hand van zijn diploma dient aan te tonen dat hij de examens van doctor of licentiaat in de rechten in het Nederlands heeft afgelegd, het bewijs te leveren van de kennis van het Frans door het slagen in een van de examens bepaald in de artikelen 43quinquies en 53, § 6, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, in artikel 43, § 3, derde lid, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, en in artikel 73, § 2, vijfde lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

        Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van de wet van 6 januari 1989 "betreffende de wedden en pensioenen van de rechters, de referendarissen en de griffiers van het Arbitragehof", zoals gewijzigd bij de wet van 27 juni 1994, is de bezoldigingsregeling die van toepassing is op de leden van het coördinatiebureau van de Raad van State, van toepassing op de griffiers van het Grondwettelijk Hof.

        De kandidaturen, met curriculum vitae en de documenten die het bewijs leveren dat voormelde voorwaarden zijn vervuld, moeten bij ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de voorzitter van het Grondwettelijk Hof, Koningsplein 7, 1000 Brussel, uiterlijk op 31 augustus 2009.

_________________________________________________________________

 pdf Printversie in pdf van de vacature Griffier

Terug