Vacatures

Vergelijkend examen georganiseerd met het oog op de samenstelling van een wervingsreserve van attachés bij de Vertaaldienst van het Grondwettelijk Hof


 

Het Grondwettelijk Hof zal eerlang een vergelijkend examen organiseren met het oog op de samenstelling van een wervingsreserve van attachés bij de Vertaaldienst van het Hof.

 

Toelaatbaarheidsvereisten

De kandidaten moeten :

1°  onderdaan zijn van een Staat van de Europese Economische Ruimte;

2°  van goed zedelijk gedrag zijn;

3°  de burgerlijke en politieke rechten genieten;

4°  hun woonplaats in België hebben;

5°  houder zijn van een in het Nederlands of in het Frans gesteld universitair of ermee gelijkgesteld diploma van licentiaat, master of doctor.

 

Gewenst profiel

‑  In staat zijn om de te vertalen documenten volledig en in al hun nuances te begrijpen;

‑  In staat zijn die documenten te vertalen in een onberispelijke taal (taal van het diploma);

‑  Blijk geven van zelfstandigheid, efficiëntie en doorzettingsvermogen in het werk;

‑  In staat zijn in teamverband te werken en te communiceren met de magistraten en collega’s in een tweetalige federale instelling.

 


Functiebeschrijving

De attachés bij de Vertaaldienst van het Hof staan in voor de betrouwbare, precieze en eenduidige vertaling van de interne en externe documenten van het Hof (memories, verslagen, ontwerparresten, berichten en diverse documenten). Zij dienen de exacte betekenis van de juridische termen in de regelgeving op te zoeken en gebruiken de terminologische gegevensbanken. Zij maken deel uit van een team van vertalers dat door twee revisoren wordt geleid.

 

Examenprogramma

            Het examenprogramma omvat een schriftelijk gedeelte en een mondeling gedeelte. In voorkomend geval kan een preselectie worden georganiseerd.

 

1.  Schriftelijk gedeelte (op 150 punten)

A.  Vertaalexamen (op 120 punten) :

1°  vertaling uit het Nederlands of het Frans in de taal van het diploma (versie) :

a)  van een tekst over een algemeen onderwerp (op 30 punten, waarbij een minimum van 20 punten is vereist);

b)  van een juridische tekst – doctrine en/of arrest (op 30 punten);

c)  van een reeks korte zinnen waarin specifieke vertaalmoeilijkheden zijn verwerkt (op 40 punten).

Een minimum van 60 punten op 100 is vereist.

2°  vertaling uit de taal van het diploma in het Frans of het Nederlands van een juridische tekst (thema) (op 20 punten).

            De kandidaten mogen hun eigen niet-elektronische juridische en administratieve woordenboeken gebruiken.

 

B.  Verhandeling (op 30 punten) :

Verhandeling, in de taal van het diploma, over één van drie opgegeven onderwerpen.

 

Tot het mondelinge gedeelte worden enkel de kandidaten toegelaten die over het geheel 70 % van de punten hebben behaald.

 

 

2.  Mondeling gedeelte (op 50 punten)

Een minimum van 30 punten op 50 is vereist.

Het mondelinge gedeelte bestaat in een gesprek in het Nederlands en in het Frans over onderwerpen van algemene aard en over het schriftelijk gedeelte. Het doel hiervan bestaat hoofdzakelijk erin de geschiktheid van de kandidaten om het ambt uit te oefenen, te evalueren op basis van het gewenste profiel, alsmede hun kennis van de bevoegdheden en de werking van het Grondwettelijk Hof te beoordelen.

Over het gehele examen moeten de kandidaten 70 % van de punten hebben behaald.

 

            Geldigheidsduur van het examen

Het examen is vijf jaar geldig voor de benoeming in de betrekkingen van attaché die in de loop van die periode vacant zouden zijn. De geldigheidstermijn vangt aan op de datum van het proces-verbaal.

 

            Wedde – loopbaan

De brutojaarwedde bij het begin van de loopbaan bedraagt 33 000 euro (attaché zonder anciënniteit), te vermenigvuldigen met de huidige liquidatiecoëfficiënt (x 1,4002 – juli 2007).

De aanwerving geschiedt op proef voor één jaar in de graad van attaché, als de betrokkene medisch geschikt is voor de uitoefening van de functie. Na de stage kan een benoeming in vast verband plaatsvinden indien de stage met succes werd beëindigd.

De attaché kan in de vlakke loopbaan worden bevorderd tot :

-  eerste attaché, 6 jaar na de vaste benoeming;
-  adviseur, 12 jaar na de vaste benoeming.

            De maximum brutojaarwedde op het einde van de loopbaan bedraagt 59 000 euro (adviseur met 28 jaar dienstanciënniteit te vermenigvuldigen met de huidige liquidatiecoëfficiënt ( x 1,4002 – juli 2007).

Artikel 42, derde lid, van het Statuut van het personeel van het Grondwettelijk Hof bepaalt :

            « Voor de berekening van de geldelijke anciënniteit wordt bij de indiensttreding van een personeelslid geen rekening gehouden met de diensten in de zin van artikel 66, § 1, van het Statuut van het Rijkspersoneel vastgesteld bij koninklijk besluit van 2 oktober 1937, maar enkel met een anciënniteit berekend op grond van de leeftijd van het personeelslid op het ogenblik van zijn indiensttreding. Die geldelijke anciënniteit is gelijk aan twee derden van het aantal maanden gelegen tussen de dag waarop de leeftijd van eenentwintig jaar wordt bereikt en de dag van indiensttreding, zonder acht jaar te mogen overschrijden ».

 

Inschrijving

            De sollicitatiebrieven met een kopie van het diploma en een curriculum vitae dienen bij uiterlijk op 30 september 2007 ter post aangetekend schrijven te worden gericht aan de griffier van het Grondwettelijk Hof, Koningsplein 7, 1000 Brussel.

            Voor bijkomende inlichtingen kunt u contact opnemen met de griffier van het Hof,  e‑mailadres griffie@const-court.be,telefoonnummer 02/500.12.11.

Terug