Vacatures

Vacature voor een analyst-programmeur (M/V)


 

Algemeen.

Naar aanleiding van de verdere uitbouw van bestaande en nieuwe toepassingen zijn we op zoek naar een analyst-programmeur in statutaire overheidsdienst. Hij/zij zal worden ingeschakeld in de informaticadienst om daar in eerste instantie te zorgen voor de verdere ontwikkeling en het beheer van de databanken van het Arbitragehof: analyse, definitie, modellering, programmatie en documentatie. Voor een omschrijving van de aard en de bevoegdheden van het Arbitragehof, zie www.arbitrage.be.

Specifiek.

U werkt full time in een kleine ploeg specialisten (twee voltijdse en een halftijdse) en zal als analyst mede verantwoordelijk zijn voor bepaalde projecten: u definieert in samenwerking met de gebruikers de behoeften en vertaalt dit in een ontwerp dat door uzelf, dient te worden geprogrammeerd, met ondersteuning door een halftijdse medewerker die hiervoor onder uw leiding staat. Voor een eerste toepassing zal U dienen te werken aan een trefwoorden-databank in Filemaker die we in samenwerking met een externe firma reorganiseren onder Filemaker-Pro, versie 8. Verder is er een project gepland voor de invoering van de elektronische procesvoering bij het Hof, waarvoor mogelijk een andere relationele databank zal worden gebruikt.

Profiel

U hebt een graduaatsopleiding met specialiteit analyst-programmeur en bent Nederlandstalig. Een goede kennis van het Frans strekt tot aanbeveling. U kunt werken in teamverband. U hebt een goede kennis van analyse, relationele databanken en hebt een brede interesse voor informatica. Kennis over Filemaker Pro is een pluspunt. In principe zijn analyse en programmatie de hoofdopdrachten, maar deze opdrachten kunnen evolueren in functie van de behoeften. U staat onder de leiding van de dienstverantwoordelijke en kunt ook ingeschakeld worden voor allerlei informaticataken (hardware + software) wanneer de informaticadienst piekperiodes heeft, bijvoorbeeld tijdens bij de vernieuwing van het PC-park of voor koppeling van de databanken met de website.

Opleidingen

In functie van de opdrachten zorgen wij voor een gespecialiseerde opleiding: Filemaker Pro, Perl, Coldfusion, ...

Toelaatbaarheidsvereisten

1. onderdaan zijn van een Staat van de Europese Unie
2. van onberispelijk gedrag zijn
3. de burgerlijke en politieke rechten genieten
4. zijn woonplaats in België hebben
5. houder zijn van het vereiste diploma van gegradueerd analyst-programmeur
6. lichamelijk geschikt zijn voor de functie

Laatstejaarsstudenten kunnen kandideren, maar moeten uiterlijk op 1 augustus 2006 hun diploma behaald hebben.

Modaliteiten voor selectie, stage en aanwerving

U zult voor een mondelinge selectieproef worden opgeroepen voor een Nederlandstalige examen-jury. Tijdens het interview wordt geëvalueerd of het profiel van de kandidaat overeenstemt met de functie en wordt de motivatie en interesse van de kandidaat voor het algemeen werkkader nagegaan.

In voorkomend geval kunnen de kandidaten aan een preselectie en aan psychotechnische proeven worden onderworpen.

De aanwerving geschiedt zo mogelijk reeds begin augustus of begin september. Enkel kandidaten die ten laatste einde september 2006 voltijds beschikbaar zijn voor de functie, komen in aanmerking.

Na een proeftijd van zes maanden vindt een benoeming in vast verband plaats, mits de stage met succes voleindigd werd en de kandidaat medisch geschikt is voor de functie.

Wedde

De jaarlijkse bruto-wedde bedraagt (tegen de huidige liquidatiecoëfficiënt) 27.587 euro (bij aanvang) tot 49.120 (einde vlakke loopbaan in hoogste weddenschaal).

Verdere inlichtingen.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heer Dutilleux, griffier van het Arbitragehof, of tot de dienstverantwoordelijke, Dhr. Lars Devocht (telefoonnummer van het Hof: 02/500.12.11).

Kandidatuurstelling

De sollicitatiebrieven met kopie van het vereiste diploma en een curriculum vitae moeten ten laatste op vrijdag 23 juni 2006 bij ter post aangetekende zending worden toegezonden aan de heer griffier van het Arbitragehof, Koningsplein 7 te 1000 Brussel.

 

Terug