Verwelkoming


 
R. Henneuse
M. Bossuyt

Welkom op de webstek van het Grondwettelijk Hof van België!

Het Grondwettelijk Hof is een rechtscollege met twaalf rechters die waken over de inachtneming van de Grondwet door de wetgevers in België. Het kan wetten, decreten en ordonnanties vernietigen en schorsen. Vanwege zijn bijzondere opdracht staat het los van zowel de wetgevende macht, als van de uitvoerende en de rechterlijke macht.

Het is gevestigd te 1000 Brussel, Koningsplein 7. Het algemene telefoonnummer is 02/500.12.11.

De voorloper van het Grondwettelijk Hof was het « Arbitragehof », opgericht in 1980, bij de geleidelijke omvorming van België tot een federale staat. Het Arbitragehof kreeg die benaming vanwege zijn oorspronkelijke opdracht als scheidsrechter tussen de diverse wetgevers van de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten door middel van het toezicht op de overeenstemming van wetten, decreten en ordonnanties met de bevoegdheidverdelende regels in de Grondwet en de wetten tot hervorming der instellingen.

De benaming « Grondwettelijk Hof », sinds mei 2007, stemt beter overeen met de werkelijke bevoegdheden van dit rechtscollege, die gaandeweg werden uitgebreid tot de toetsing van wetten, decreten en ordonnanties aan Titel II van de Grondwet (artikelen 8 tot en met 32 over de rechten en vrijheden van de Belgen) en aan de artikelen 170 en 172 (wettigheid en gelijkheid van belastingen) en 191 (bescherming voor vreemdelingen).

Aan de linkerzijde van deze verwelkoming kunt u met een muisklik navigeren naar de verschillende onderdelen van deze webstek. U vindt er, onder andere, nadere informatie over de bevoegdheid, samenstelling, rechtspleging en contactmogelijkheden met het Hof. Tevens wordt hier de volledige tekst van alle arresten bekendgemaakt. Via de nieuwsbrief kunt u gratis op de hoogte worden gehouden van de recentste arresten, enkele uren al na hun uitspraak.

We wensen u een leerrijk verblijf op onze webstek.

R. Henneuse
Voorzitter.
M. Bossuyt
Voorzitter.