Basisteksten

Reglementen van orde en richtlijnen


Beslissing van het Arbitragehof van 24 november 1994 betreffende de uitvoering van het ambt van griffier door een referendaris
(Belgisch Staatsblad, 2 december 1994)

De voorzitter in functie kan een referendaris aanwijzen om het ambt van griffier waar te nemen bij afwezigheid of verhindering van de griffier.

Onderhavige beslissing wordt ingevoegd in het reglement van orde van het Hof.