Basisteksten

Reglementen van orde en richtlijnen


Reglement van orde van 15 december 1987
(Belgisch Staatsblad, 29 december 1987)

Goedgekeurd door het Arbitragehof conform artikel 105 van de wet van 28 juni 1983 houdende de inrichting, de bevoegdheid en de werking van het Arbitragehof en bevestigd bij beslissing van 14 februari 1989

1. Vertegenwoordiging

Het Hof wordt in iedere procedure vertegenwoordigd door zijn voorzitters of, bij ontstentenis, door één van hen.

2. Procedure

Wanneer de inwerkingstelling van de in de wet van 28 juni 1983 vervatte procedureregels uitlegging of toelichting vergt in verband met toepassingsmodaliteiten, bepaalt het Hof daartoe richtlijnen die in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.

3. Administratief beheer en controle

a) Verbintenissen en betalingsopdrachten :

De voorzitters hebben ieder volmacht om alle uitgavenverbintenissen en betalingsopdrachten te tekenen binnen de perken van de door het Hof opgestelde begroting en de aan het Hof toegekende dotatie. Zij kunnen voor de ondertekening van betalingsopdrachten worden vervangen door de daartoe door het Hof aangewezen rechters.

b) Controle van de rekeningen en ontlastingen :

Jaarlijks roept het Hof twee van zijn leden - één per taalgroep - tot het ambt van commissaris voor de duur van één jaar, met ingang van 1 januari van het daaropvolgende jaar. Het mandaat is hernieuwbaar. Iedere commissaris kan te allen tijde elke boekhoudkundige verificatie verrichten die hij nuttig acht. Uiterlijk de 31ste maart van ieder jaar leggen de voorzitters de rekeningen van het voorafgaande kalenderjaar aan het Hof voor. De commissarissen doen aan het Hof verslag over die rekeningen en over de gevoerde boekhouding. Het Hof beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de aan de voorzitters en commissarissen te verlenen ontlasting.

c) Personeel :

Het Hof werft zijn personeelsleden aan naar gelang van de noodwendigheden van zijn werking en verzekert de taalpariteit in iedere functie. Het bepaalt hun taken en verantwoordelijkheden, alsmede hun werktijden, verloven en andere arbeidsvoorwaarden.

4. Inwerkingtreding

Onderhavig reglement treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.