Basisteksten

Reglementen van orde en richtlijnen


Beslissing van het Arbitragehof van 14 februari 1989
(Belgisch Staatsblad, 23 februari 1989)

Het Hof bevestigt, met toepassing van artikel 122 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, zijn reglement van orde dat op 15 december 1987 is goedgekeurd conform artikel 105 van de wet van 28 juni 1983 houdende de inrichting, de bevoegdheid en de werking van het Arbitragehof en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 december 1987.