Basisteksten

Organieke besluiten


Koninklijk besluit van 28 september 1983 tot vaststelling van de regelen voor het leveren van het bewijs van een voldoende kennis van de tweede landstaal en van het Duits door de kandidaat-referendarissen bij het Arbitragehof
(Belgisch Staatsblad, 23 februari 1984)

Artikel 1. Het bewijs van de voldoende kennis van de tweede landstaal of van het Duits, bedoeld in artikel 23 van de wet van 28 juni 1983 houdende de inrichting, de bevoegdheid en de werking van het Arbitragehof wordt geleverd door het slagen voor een mondeling examen over onderwerpen van algemene aard die verband houden met de bevoegdheden van het Arbitragehof.

Art. 2. Het in artikel 1 bedoelde mondelinge examen wordt afgelegd voor een examencommissie samengesteld door de Vaste Secretaris voor Werving van het Rijkspersoneel.

Het Examen bestaat in een gesprek tijdens hetwelk de leden van de examencommissie de taal spreken, waarvan de voldoende kennis moet worden bewezen, en de kandidaat, naar eigen keuze, de taal van zijn diploma of de taal waarvan de kennis moet worden bewezen gebruikt.

Art. 3. (…)