Basisteksten

Organieke besluiten


Koninklijk besluit van 10 november 2009 houdende regeling betreffende de eer- en voorrangsbewijzen ten aanzien van het Grondwettelijk Hof
(Belgisch Staatsblad, 26 november 2009)

Artikel 1. In de protocollaire orde neemt het Grondwettelijk Hof rang onmiddellijk vóór het Hof van Cassatie.

Art. 2. De voorzitter in functie en de andere voorzitter van het Grondwettelijk Hof nemen rang onmiddellijk vóór de eerste voorzitter en de procureur-generaal van het Hof van Cassatie.

Art. 3. Wanneer zij op een officiële plechtigheid zijn uitgenodigd, volgen de referendarissen en de griffiers van het Grondwettelijk Hof, successievelijk en geplaatst volgens de orde van hun benoeming, na de rechters van het Grondwettelijk Hof, eveneens geplaatst volgens de orde van hun benoeming.

Art. 4. Het koninklijk besluit van 16 februari 1984 houdende regeling betreffende de eer- en voorrangsbewijzen ten aanzien van het Arbitragehof, wordt opgeheven.

Art. 5. (…)